Игри

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА БОНАНЗА– ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ ЕООД

“Име на играта “: „Спечели вълшебна почивка до Кападокия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата запровеждане и участие в игра с награди „ Спечели вълшебна почивка до Кападокия” /наричана подолу закраткост „Играта”/, организирана от „Бонанза – Професионално Почистване” ЕООДсъс седалище и адрес на управлениегрСофия 1000, улАкадемикЙордан Трифонов 8, офис 42 /наричано за краткостОрганизатора.

ІІДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия заучастие, зададени от Организатора, изпълнението накоито, предоставя възможност на участниците даспечелят 3  обявени награди; действията на участницитев изпълнение на условията; определянена печелившитеучастници от Организатора, което се извършва наслучаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифициранакато„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя неотговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може поникакъв начин да загуби каквото ида било. Запровеждането й не се изисква разрешение отДържавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физическилица, навършили 18-годишна възраст, които не сапоставени под пълно или ограничено запрещение, иматнастоящ адрес в страната, запознали са се и приематнастоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – www.bonanza08.com

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта, нямат право да участват в Играта.

ІVПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 18.05.2021 и продължава до 10.06.2021, 17:00ч.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

– Организирана почивка за 3 дни в Кападокия, Турция;

– Основно почистване на частен дом – еднократно;

– Кошница с консумативи и препарати за почистване;

5.2. Наградите се разпределят от Организатора наслучаен принцип сред участниците чрез специализирансофтуер за случайно разпределение.

5.3. В играта се допуска участие с поне 1 коментар;

5.4. НЕ се допуска размяна на наградата, срещу нейния паричен еквивалент.

5.5. Победителят в тази игра е : само 1.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели трите награди, е необходимо през периода на играта участникът да :

– Харесай страницата ни тук/ Последвай ни

– Направи си селфи с наш постер в Метрото или просто сподели постът ни с играта ш стори и ни отбележи.

– Сподели ни в коментар, какво най-много искаш на тази почивка ( за да ти подготвим програмата) или просто отбележи любим човек <3

 • Коментарите са неограничени, стига да не се повтарят.

6.2. КАК КЛИЕНТЪТ РАЗБИРА ДАЛИ Е СПЕЧЕЛИЛ:

1. След изтеглянето на победителят в играта съсспециален софтуер за игри в платформата “инстаграм”, победителят ще бъде публикуван във видео- стори на страницата на Организатора. Допълнително, ще бъде добавен под самият пост.2. Публикуването му ще става с проверка на изпълнение наусловията на играта.При непълно спазване – ще бъде изтеглен друг победител.

3. При невъзможност за свързване с победителя до 3 календарни дни – ще изтеглим нов победител;

•  Наградите не могат да бъдат осребрявани.

6.3. Играта е организирана само в Инстаграм и Фейсбук

1. Играта е организирана и стойността е заплатена от Бонанза – Професионално почистване ЕООД

2. Във фейсбук страницата на Организатора ще бъдепубликуван директен линк към условията на играта. Настоящите условия ще бъдат публично достъпни презцелия период на Играта на уеб-страница на Организатора: www.bonanza08.com/игри

 За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на aida@bonanza08.com

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА БОНАНЗА – ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ ЕООД

“Последвай профила ни в Инстаграм и можеш да спечелиш “:

 1. Прахосмукачка – робот
 2. Основно почистване на дома
 3. Тоалетна хартия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Последвай ни и харесай поста и ще спечелиш прахосмукачка-робот, основно почистване на дома и тоалетна хартия” /наричана подолу за краткост „Играта”/, организирана от „Бонанза – Професионално Почистване” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Академик Йордан Трифонов 8, офис 42 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определянена печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – www.bonanza08.com

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта, нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 01.03.2021 и продължава до  08.03.2021, 17:00ч.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

 1. Прахосмукачка-робот Miele RX1;
 2. Професионално основно почистване на частен дом;
 3. 5 пакета тоалетна хартия;

5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците чрез специализиран софтуер за случайно разпределение.

5.3. В играта се допуска участие с до 5 коментара;

5.4. НЕ се допуска размяна на наградата, срещу нейния паричен еквивалент.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели трите награди, е необходимо през периода на играта участникът да :

 1. Последва профилът на @bonanza_bachorski_cleaning
 2. Хареса поста;
 3. Отбележи в коментар приятел(до 5 коментара);
 4. Сподели и отбележи @bonanza_bachorski_cleaning в storys;

6.2. КАК КЛИЕНТЪТ РАЗБИРА ДАЛИ Е СПЕЧЕЛИЛ:

 1. След изтеглянето на победителят в играта със специален софтуер за игри в платформата “инстаграм”, победителят ще бъде публикуван във видео- стори на страницата на Организатора. Допълнително, ще бъде добавен под самият пост.
 2. Публикуването му ще става с проверка на изпълнение на условията на играта.При непълно спазване – ще бъде изтеглен друг победител.
 3. При невъзможност за свързване с победителя до 3 календарни дни – ще изтеглим нов победител;

•  Наградите не могат да бъдат осребрявани.

6.3. Играта е организирана само в Инстаграм. Във фейсбук страницата на Организатора ще бъде публикуван директен линк към играта, но “реакцията” или коментирането му във Фейсбук, няма да се счита за участие.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страница на Организатора: www.bonanza08.com/игри

 За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на aida@bonanza08.com