“Бонанза -професионално почистване” ЕООД започна работа по нов проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 01.06.2018 г. стартира проект BG05M9OP001-2.010-0587-C01 „Развитие на социалното предприемачество в “Бонанза -професионално почистване” ЕООД“. Той се изпълнява по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ – BG05M9OP001-2.010 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Продължителността му е 15 месеца. Финансирането е в размер на 387 380.45 лв ,( от които 329 273.38 лв. Европейско финансиране и 58 107.07 лв. национално финансиране) предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.